top of page

Gjaldskrá Almennu lögþjónustunnar ehf. 
kt. 580892-2809, 
Skipagötu 7, 600 Akureyri.

Bankareikningur:  1187-26-600001   

1. gr.Virðisaukaskattur til ríkisins.

 1. Við allar þóknunarfjárhæðir og tímagjald lögmanna bætist virðisaukaskattur í ríkissjóð nema annað sé tekið fram. 

 2. Við gildistöku gjaldskrár þessarar er virðisaukaskattur 24% en það kann að taka breytingum á gildistíma hennar. Virðisaukaskattur samkvæmt gildandi lögum bætist við allar fjárhæðir ef ekki er sérstaklega tekið fram að virðisaukaskattur (vsk) sé innifalinn þ.e. með vsk (m.vsk).

 

2. gr. Skaðabætur, váatryggingabætur, umferðarslys, launþegatryggingar og frítímaslys.

 1. Ef engar bætur fást fyrir skjólstæðing greiðir hann ekkert fyrir vinnu lögmanns utan við það sem sérstaklega hefur verið samið um eins og t.d. vinnslu mála fyrir úrskurðarnefndum,  umsókn um gjafsókn og málaferli.

 2. Ef bætur innheimtast fyrir muna og/eða líkamstjón er þóknun 10% af öllu því sem innheimtist auk vsk en þó ekki lægri en kr. 150.000-300.000, auk vsk. allt eftir umfangi málsins, þ.e. tímaskráningu en þó aldrei hærri en innheimtar bætur.

 3. Þóknun fyrir innheimtu tjónabóta, þegar reka þarf málið fyrir dómstólum, er samkvæmt 9. grein.
   

3. gr.Sjúklingatryggingar.

 1. Lágmark 310.000 m. vsk. sem er greitt í upphafi.   Gjald skv. 3. tl. kemur til viðbótar ef það á við.
  Fyrir ritun umsóknar,  gagnaöflun og annað vegna umsóknar vegna sjúklingatrygginga skal greiða kr. 310.000.- með vsk.,  sem greiðist strax í upphafi inn á reikning ALhf (kt. 580892-2809, 1187-26-600001.   Ef ekkert innheimtist er annað ekki innheimt nema skjólstæðingur hafi óskað eftir vinnu skv. 2. tl.

 2. Mikil vinna; tímagjald með samþykki skjólstæðings.
  Að auki er tímagjald fyrir þann tíma sem fer í viðtöl og gagnaöflun ef það er umfram grunngjaldið.  Áður en kemur að tímavinnu er leitað eftir samþykki skjólstæðings.

 3. Ef eitthvað innheimtist; +10%+vsk.
  Ef eitthvað innheimtist er þóknun til viðbótar 10% af því sem innheimtist auk vsk en þó ekki lægri en segir í grein 2.2. hér að framan- allt eftir umfangi málsins, þ.e. tímaskráningu og með tilliti til þess ef 2.tl. hefur verið notaður.

   

4. gr.Endurupptaka mála.

 1. Fyrsta viðtal frítt.

 2. Frekari vinna er skv. tímagjaldi.

 3. Ef skjólstæðingur óskar eftir að AL hf. biðji um örorkumat hjá Örorkunefnd:

  1. Áður en vinna hefst þarf skjólstæðingur að greiða kr. 800.000 kr. upp í kostnað inn á bankarreikning Almennu lögþjónustunnar ehf.,  sbr. eftirfarandi kostnaðaráætlun.

  2. Fyrir ritun beiðnar um mat á örorku þegar óskað er eftir endurupptöku máls hjá Örorkunefnd skal greiða kr. 150.000.- með vsk.  sem greiðist í upphafi máls og kemur ekki til frádráttar innheimtuþóknun ef eitthvað innheimtist.

  3. Gjald til örorkunefndar fyrir að endurskoða örorkumat er kr. 433.000 kr. sbr. b lið 6. gr. reglugerðar nr. 335/1993, sbr. reglug. nr. 77/2021.  

  4. Kostnaður vegna læknisvottorða er óviss er oft á bilinu 50-150 þúsund.  

  5. Hugsanlega fæst málagjaldið endurgreitt frá tryggingafélagi í lok máls og læknisvottorð.

 4. Ef eitthvað innheimtist er þóknun 10%+vsk af því sem innheimtist en þó ekki lægri en segir í grein 2.2. hér að framan, auk vsk.- allt eftir umfangi málsins, sbr. tímaskráningu.  Framangeint gjald skv. 2. tl. dregst ekki frá því.
   

5. gr.Mjög gömul mál.

 1. Fyrsta viðtal frítt og ath. hvort málið sé tilkynnt hjá hugsanlegum bótagreiðendum.

 2. Ef málið er ekki  tilkynnt:  Tilkynna og kanna afstöðu hugsanlegra bótagreiðanda kr. 120.000.- með vsk..

 3. Ef AL hf. telur málið líklegast fyrnt en skjólstæðingur óskar eftir frekari vinnu er það unnið skv. tímagjaldi sbr. 7. grein.

 4. Ef eitthvað innheimtist er þóknun 10% af því sem innheimtist auk vsk en þó ekki lægri en kr. 200.000.- til kr. 280.000. auk vsk.- allt eftir umfangi málsins, sbr. tímaskráningu.   Auk gjalds skv. b) sem er sem sé ekki dregið frá þóknun skv. d) lið.
   

6. gr.Úrskurðarnefndir unnið skv. tímagjaldi 7. greinar.

 1. Þóknun fyrir að reka mál fyrir úrskurðarnefndum er skv. 7. gr. þ.e. skv. tímagjaldi eða að lágmarki 10% af því sem innheimtist auk vsk. 

 2. Í mál fyrir úrskurðarnefnd í vátryggingamálum fara að jafnaði 3-10 klst. stundum mun meira,  sjaldnast minna og er áætlaður lögmannskostnaður eftir því sbr. 7. gr. 

 3. Málskotsgjald sem greiðist í upphafi til Úrskurðarnefndar í vátryggingamálum er fyrirr:
  a.    einstakling 10.000 kr.
  b.    einstakling í atvinnurekstri og kvörtun tengis atvinnurekstri hans 25.000 kr.
  c.    lögaðila 50.000 kr.

 4. Í upphafi skal greiða fyrirfram 250.000 kr. inn á málið ef um einstakling er að ræða.
   

7. gr. Tímagjald.

 1. Tímagjald er frá 26.000- kr. til 35.000,- kr.  auk virðisaukaskatts sem er 24%.

 2. Nánari tilgreining tímagjaldsins fer eftir hagsmunum sem um er fjallað, ábyrgð lögmannsins, starfsreynslu hans og sérþekkingu, verkhraða og niðurstöðu máls. 
 3. Haldin er skrá um þá tíma sem til verksins fara og við hvað er unnið hverju sinni.

 4. Viðskiptamaður á rétt á afriti af tímaskýrslum til skýringar á reikningi.

 5.  1/4 úr klukkustund gjaldfærist fyrir hverjar byrjaðar 15 mínútur.   

 6. Fyrir hvert símtal og/eða tölvupóst skulu að jafnaði skráðar að lágmarki 15 mínútur.

 7. Innborgun í upphafi máls skal að jafnaði ekki vera lægri en kr. 500.000.   Þegar 50.000 kr. eru eftir af inneign skal að jafnaði aftur greiða kr. 500.000 inn á málið.   Ef ekki er staðið við innborganir áskilur lögmaður sér rétt til að segja sig frá málinu.

 8. Skjólstæðingum er bent á að takmarka rafpósta og símtöl við það sem nauðsynlegt er til að skapa ekki óþarfa tímaskráningu og kostnað á málið.

 

8. gr.Sækja um gjafsókn.
Þóknun fyrir að sækja um gjafsókn til ríkisins er kr. 300.000.-  án vsk. auk tímagjalds fyrir þann tíma sem fer í viðtöl og gagnaöflun ef það er meira en venjulegt má vera við slíkar umsóknir. 

 

9. gr.Málflutningur fyrir dómstólum

 1. Rekstur máls fyrir dómstólum skal almennt ákvörðuð með tilliti til þeirra hagsmuna, sem um er fjallað. Málflutningsþóknun er reiknuð af samanlagðri fjárhæð höfuðstóls og vaxta við dómtöku máls. Málflutningsþóknun samkvæmt þessari grein getur þó aldrei orðið lægri en sem nemur tímagjaldi samkvæmt tímaskráningu.

 2. Í þeim málum sem munnlega eru flutt eða gagnaöflun fer fram í eftir þingfestingu, skal þóknun vera kr. 550.000,- með vsk. að viðbættum 15% af stefnufjárhæð og vöxtum, allt að kr. 6.000.000.-, 7% af næstu kr. 10.500.000.- og 5% af því sem umfram er.

 3. Eða unnið er skv. tímaskráningu þ.e. 7. gr.   Reikna má með að það taki að lágmarki 50 klst.  og oft mun lengri tíma.

 4. Í málum þar sem örðugt er að meta hagsmuni til fjár og þar sem um lágar fjárhæðir er að ræða en úrslit máls hafa þýðingu fyrir ótiltekinn fjölda aðila skal þóknun að jafnaði miðast við tímagjald eftir umfangi máls nema sérstaklega standi á.

 5. Rétt er að krefja sérstaklega um þóknun fyrir flutning um formhlið máls, vegna dómkvaðningar matsmanna og vegna meðferðar matsmálsins.

 6. Auk ofangreinds kemur þóknun fyrir mót þ.e. mætingar fyrir dómssal.

 7. Málskostnaður sem dæmdur er í máli, fellur til málsaðila og hefur ákvörðun dómsins um fjárhæð málskostnaðar ekki áhrif á útreikning málflutningsþóknunar lögmanns.

 8. Viðskiptavinur ber ábyrgð á greiðslu málflutningsþóknunar lögmanns.
   

10. gr. Erfðaskrár.
Þóknun fyrir gerð erfðaskrár er skv. 7. gr. þ.e. tímagjaldi.   Afar misjafnt er hve mikill tími fer í að gera erfðaskrá en iðulega er það að lágmarki 3 tímar með fundum,  skjalagerð og skráningu. 

11. gr. Kaupmálar.

Þóknun fyrir gerð kaupmála er skv. 7. gr. þ.e. tímagjaldi.   Afar misjafnt er hve mikill tími fer í að gera kaupmála en iðulega fara ekki færri en 3 tímar í viðtöl, gagnaöflun,  skjalagerð og skráningu o.fl. 

 

12. gr. Útlagður kostnaður
Til viðbótar við þóknun skal viðskiptamaður greiða allan útlagðan kostnað AL hf. í máli hans, þ.m.t. ferðakostnað, kostnað vegna vottorða, matsgerða, endurrita, uppflettinga í opinberum skráningum o.fl.

 

13. gr. Mót.
Mót í héraðsdómi og hjá sýslumanni kr. 15.000.- án vsk. eða samkvæmt tímagjaldi, fari meiri tími til verksins, með ferðum, en 30 mínútur skulu fyrrgreindar fjárhæðir reiknast fyrir hverjar byrjaðar 30 mínútur.

 

14. gr. Hjónaskilnaðarmál og sambúðarslit.
Þóknun vegna búskipta hjóna eða sambúðarfólks er skv. 7. gr. þ.e. tímagjald.  Afar misjafnt er hve mikill tími fer í mál sem þessi.

 

15. gr. Barnaréttur o.fl.

Þóknun fyrir þjónustu vegna forsjár- og umgengnisréttarmála, barnaverndarmála, faðernismála, véfengingarmála og annarra þeirra mála sem falla undir barnarétt er kr. 125.000.- án vsk. auk tímagjalds.

 

16. gr. Sambúðarsamningar.

Þóknun fyrir gerð sambúðarsamninga er kr. 160.000.- með vsk. auk tímagjalds fyrir þann tíma sem fer í viðtöl og gagnaöflun ef það er meira en venjulegt má vera vegna slíkra gerninga.

 

17. gr. Búskipti, greiðslustöðvun, nauðasamningar

 1. Þóknun fyrir skiptastjórn, aðstoð við greiðslustöðvun eða umsjón með nauðasamningum er samkvæmt tímagjaldi.

 2. Í búum, þar sem um verulegar eignir er að ræða, er heimilt að reikna 25% álag á tímagjald vegna vinnu við fyrstu aðgerðir.

 3. Þóknun fyrir málflutning og innheimtu, sem tengist skiptastjórn, reiknast sérstaklega eftir viðeigandi köflum gjaldskrár þessarar.

 

18. gr. Dvalarleyfi og ríkisborgararéttur.
Þóknun fyrir umsjón með umsóknum um dvalarleyfi og ríkisborgararétt er kr. 170.000.- án vsk., auk tímagjalds fyrir þann tíma sem fer í viðtöl og gagnaöflun.

 

19. gr. Leigusamningar

Þóknun fyrir gerð leigusamninga er kr. 100.000 án vsk. auk tímagjalds fyrir þann tíma sem fer í viðtöl og gagnaöflun ef það er meira en venjulegt má vera vegna slíkra gerninga.

 

20. gr. Stofnun Félaga

Þóknun fyrir skjalagerð við stofnun félags er kr. 135.000.- til 190.000.- án vsk. auk tímagjalds fyrir þann tíma sem fer í viðtöl og gagnaöflun ef það er meira en venjulegt má vera vegna slíkra gerninga.

 

21. gr. Ýmis Skjalagerð og Ráðgjöf

 1. Þóknun fyrir gerð skuldabréfa og tryggingabréfa er kr. 60.000.- án vsk. að viðbættu tímagjaldi

 2. Þóknun fyrir gerð kaupsamninga eða afsalsbréfa skal vera kr. 160.000.- án vsk. og 0,75 % af kaupverði eftir umfangi verks.

 3. Þóknun fyrir veðleyfi, veðbandslausn, umboð og ýmsar umsóknir er kr. 35.000,- án vsk. auk tímabjalds.

 

22. gr. Kaup og sala
Þóknun fyrir kaup eða sölu fasteigna og lausafjár skal almennt ákvörðuð með tilliti til þeirra hagsmuna sem um er fjallað samkvæmt neðangreindu. Ákvæði þessi gilda einnig um kaup og sölu atvinnufyrirtækja.

 1. Sala fasteigna og skráðra skipa 2,5 % af söluverði en 1,5 % í einkasölu.

 2. Kaup fasteigna og skráðra skipa 1 % af söluverði.

 3. Fyrir að annast skjalagerð og frágang við sölu á fasteign eða skráðu skipi 1 % af söluverði að lágmarki þó kr. 150.000.- án vsk..

 4. Fyrir að athuga samninga og skjöl við sölu eða kaup fasteigna, skipa, lausafjár eða annarra eigna, sem annar aðili hefur gert, greiðist þóknun samkvæmt tímagjaldi auk 0,5% af samningsfjárhæð.

 5. Kaup og sala lausafjár 3-5 % af söluverði en að lágmarki 150.000,- án vsk. Sala atvinnurekstrar 3-5 % af söluverði.

 6. Kaup á atvinnurekstri 1% af kaupverði.

 

23. gr.  Fyrir sölu skuldabréf og hlutabréfa skal þóknun vera 2% af söluverði nema sala hlutabréfa sé í reynd sala á fasteign og/eða fyrirtæki þá skal fara að skv. ofangreindu um slíka sölu.

 

24. gr.  Eignaumsýsla og samningar um skuldaskil

Þóknun vegna eignaumsýslu og samninga um skuldaskil skal vera 8-10% af innborgaðri fjárhæð eða upphaflegri fjárhæð skulda auk tímagjalds.

 

25. gr.  Aksturskostnaður og dagpeningar

Aksturskostnaður á Akureyri er kr. 1.500.- Annar aksturskostnaður er kr. 116.- fyrir hvern ekinn kílómetra auk kr. 1.500.-.Fyrir störf utan Eyjafjarðar, greiðast aukalega dagpeningar kr. 22.500.- auk alls ferða og dvalarkostnaðar.
 

26. gr.  Annað.

 1. Heimilt er að taka hærri þóknun en lýst er í gjaldskránni ef verkefni krefst vinnu utan reglulegs vinnutíma, vinna fer fram í öðru landi, á erlendu tungumáli eða hraða þarf afgreiðslu sérstaklega. Einnig ef verulegir hagsmunir tengjast vinnunni.

 2. AL hf. gæti áskilið sér rétt til að óska eftir að greitt sé fyrirfram fyrir áætlaða þóknun vegna þjónustunnar. 

 3. AL hf. getur krafist þess að viðskiptavinur greiði fyrirfram upp í þóknun og mánaðarlega útlagðan kostnað og þóknun jafnóðum sem verkinu miðar áfram.

 4. Viðskiptavinur greiðir allan útlagðan kostnað, þar með talinn kostnað við akstur og ferðalög. Ýmis kostnaður sem fellur til á skrifstofunni og erfitt er að sérgreina svo sem ljósritun, vélritun, faxsendingar og póstburðargjöld er að jafnaði innifalinn í þóknun samkvæmt gjaldskrá þessari.

 5. Tímagjald og aðrar fjárhæðir í gjaldskránni breytast í samræmi við almennar verðlagsbreytingar. Þóknun fyrir unnið verk er miðuð við þá gjaldskrá sem gildir þegar reikningur fyrir verkið er gerður.

 6. Viðskiptamanni ber að kynna sér gjaldskrá þessa og er hann ábyrgur fyrir greiðslu þóknunar og útlagðs kostnaðar, hvort sem hún fæst greidd úr hendi gagnaðila eður ei.

 7. Ábyrgð AL HF gagnvart viðskiptavin er takmörkuð við fjárhæð ábyrgðartryggingar AL HF. (Starfsábyrgðartrygging lögmanna í jan 2021 kr. 59.142.700)   Ef ábyrgðartryggingin tekur ekki til tjónsins er ábyrgð takmörkuð við 25. gr. laga nr. 77/1998 um lögmenn (nú 15.850.000 kr.).

 

27. gr. Gildistaka

Gjaldskráin tekur gildi við birtingu.
 

F.h. Almennu lögþjónustunnar ehf.

Skipagötu 7, 600 Akureyri. 

kt. 580892-2809  

Banki: 1187-26-600001. 

VSK. nr. 34835.


Þorsteinn Hjaltason, lögmaður

bottom of page